CIRCULAR NAKED TERMINAL : RNB 5.5-6 (12x20x9.5mm)

500816-0555062

Qty.Break THB
1 - 100 2.22
101 - 300 2.07
301 - 500 1.94
501 + 1.85

TEST PIN 3.5x9.6mm White Color

500900-0235961

Qty.Break THB
1 - 100 2.28
101 - 300 2.13
301 - 500 2.00
501 + 1.90

TEST PIN 3.5x9.6mm Red Color

500900-0235962

Qty.Break THB
1 - 100 2.28
101 - 300 2.13
301 - 500 2.00
501 + 1.90

TEST PIN 3.5x9.6mm Yellow Color

500900-0235963

Qty.Break THB
1 - 100 2.28
101 - 300 2.13
301 - 500 2.00
501 + 1.90

HEAT SINK SIZE : 20x15x10 WITH PCB PIN

501010-0201511

Qty.Break THB
1 - 100 5.88
101 - 300 5.49
301 - 500 5.15
501 + 4.90

HEAT SINK : 008B (L24.5xH25.4 xW17mm เจาะ1.8ซม.สีขาว)

501010-0201512

Qty.Break THB
1 - 100 6.36
101 - 300 5.94
301 - 500 5.57
501 + 5.30


Copyright © Spark All Rights Reserved.