POLYSTYRENE 125V K 180PF Tol5% upright type

010420-0102180

Qty.Break THB
1 - 200 2.47
201 - 500 2.32
501 - 1000 2.15
1001 + 2.15

POLYSTYRENE 125V K 270PF Tol5% upright type

010420-0102270

Qty.Break THB
1 - 200 2.47
201 - 500 2.32
501 - 1000 2.15
1001 + 2.15


Copyright © Spark All Rights Reserved.